Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte


Årsmötet hålls i mars varje år. Då väljs nya styrelsemedlemmar och de gamla avtackas. Priser och tulpaner delas ut till de olika klubbmästarna. Ekonomin redovisas och en och annan skröna berättas. Kaffe och bullar serveras.

 

Motioner kan lämnas hela året men senast 2 veckor före mötet

 

Här följer ett utdrag ur stadgarna:


ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

§15 Tidpunkt och kallelse

Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller annan lämplig plats. Har förslag om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§16 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 4 (fyra) veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. 

§17 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalt förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får ej utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt.  

§18 Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§19 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering). Med undantag för de i 8 § nämnda fallen avgörs alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär skall det dock ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller, att vid lika röstetal, det förslag som biträds av ordförande vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.Beslut bekräftas med klubbslag.

§20 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem.i föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

Uppdaterad: 23 APR 2017 21:22 Skribent: Per Åberg

 

 

Foto top banner This is a mailto link

Postadress:
Göta MS - Motorcykel och Snöskoter
Box 25
74521 Enköping

Kontakt:
Tel: 017139494
E-post: This is a mailto link

Se all info